<-Atpakaļ

Šodien:

Par mums

Latvijas Pensionāru federācijas statūti

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Latvijas Pensionāru federācija (turpmāk tekstā "LPF") ir sabiedriska organizācija - biedrība ar juridiskas personas statusu un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem tai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura. LPF darbības teritorija ir Latvijas Republika.
1.2. Organizācijas nosaukums latviešu valodā: "Latvijas Pensionāru federācija", saīsināti "LPF"; tulkojums angļu valodā: "Latvian Pensioners Federation", saīsināti: "LPF".
1.3. Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001, Latvijas Republika, telefons/fax 67 276 789.
1.4. LPF simbolika ir vairogveida rāmī ietverti burti "LPF". Simbolikas lietošana un tiražēšana pieļaujama tikai ar LPF Valdes lēmumu.
1.5. LPF darbības laiks nav ierobežots.

2. LPF MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES

2.1. Latvijas Pensionāru federācijas galvenais mērķis ir pensionāru un to organizāciju sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana, to materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos sabiedrības procesos.
2.2. LPF uztur pastāvīgus sakarus ar Latvijas valdību un Saeimu; piedalās likumu projektu izstrādē, kuri skar pensionāru intereses. LPF dibina pastāvīgus sakarus un aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām.
2.3. LPF aktīvi sadarbojas ar dažādām sabiedriskām organizācijām Latvijā, organizē kopīgus pensionāru organizāciju pasākumus.
2.4. LPF dibina un attīsta sakarus ar citu valstu un starptautiskām pensionāru organizācijām.
2.5. LPF rosina pensionārus aizstāvēt savas tiesības par cilvēka cienīgu dzīvi, organizējot nevardarbīgas akcijas pēc nepieciešamības.
2.6. LPF savu mērķu un uzdevumu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaistīšanu izstrādājot projektus, piedaloties konkursos, slēdzot līdzdalības līgumus ar valsts varas institūcijām par atsevišķu funkciju veikšanu, kā arī pieņemot ziedojumus.

3. LPF BIEDRI, TO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. LPF var iestāties juridiska persona vai pensionāru organizācija (turpmāk "Biedrs"), kuras darbība saistīta ar LPF mērķu sasniegšanu un kura iesniegusi rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka LPF Valde.
3.2. Lēmumu par LPF biedru uzņemšanu vai izslēgšanu pieņem Valde ar tās locekļu balsu vairākumu. Valde iesniegto pieteikumu izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot piedalīties pašu pieteicēju. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums ir atklāts un stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
3.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt LPF Domē, ja arī tā pieteikumu noraida, atkārtotu pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada.
3.4. Biedru var izslēgt ar Valdes lēmumu, ja viņš:
- nepilda biedra pienākumus;
- ar savu darbību traucē LPF mērķu sasniegšanu;
- nodarījis organizācijai būtisku kaitējumu.
Izslēgtais ir tiesīgs lūgt atkārtoti uzņemt viņu par biedru ne ātrāk kā pēc gada.
3.5. Biedra darbība LPF izbeidzas sakarā ar biedra statusa izbeigšanos, izslēgšanu vai izstāšanos no LPF.
3.6. Biedru pārreģistrāciju veic Valde pirms kārtējā Kongresa sasaukšanas.
3.7. LPF biedriem ir šādi pienākumi:
- aktīvi līdzdarboties LPF darbībā;
- pildīt Valdes, Domes un Kongresa lēmumus;
- augsti turēt LPF godu, nepieļaut rīcību, kas grauj tās prestižu sabiedrībā.
3.8. LPF biedriem un biedru pārstāvjiem ir šādas tiesības:
- piedalīties LPF pasākumos, iesniegt priekšlikumus par darbības uzlabošanu;
- vēlēt un tikt ievēlētiem LPF pārvaldes un kontroles institūcijās;
- iepazīties ar LPF darbības rezultātiem;
- brīvi darboties citās sabiedriskās organizācijās;
- brīvi izstāties no LPF, par to rakstveidā paziņojot Valdei.


4. LPF INSTITŪCIJAS

4.1. LPF augstākā pārvaldes lēmējinstitūcija ir biedru pārstāvju sapulce -Kongress.
4.1.1. Kārtējo Kongresu sasauc Valde reizi četros gados. Ārkārtas Kongresu sasauc Valde, ja mainoties likumdošanai jāmaina statūti vai to rakstveidā pieprasa, norādot sasaukšanas iemeslu, ne mazāk kā 1/10 no uzņemtajiem biedriem.
4.1.2. Pārstāvniecības normas, delegātu skaitu un izvirzīšanas kārtību uz Kongresu nosaka Valde. Kongresa sagatavošanai un norises nodrošināšanai Valde izveido organizācijas komisiju.
4.1.3. Par Kongresa sasaukšanu un darba kārtību biedriem paziņo ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms tā atklāšanas. Delegātu piedalīšanās pilnvaras pārbauda organizācijas komisija.
4.1.4. Kongress ir pilntiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse delegātu. Ja noteiktajā laikā Kongresā ieradies nepietiekošs delegātu skaits, atkārtoti Kongresu sasauc saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likuma" normām.
4.1.5. Kongresa lēmumi, izņemot jautājumus par LPF likvidāciju vai reorganizāciju, tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot, taču Kongress var lemt par jautājuma izlemšanu aizklātā balsojumā.
4.1.6. Kongress:
- noklausās un apspriež LPF priekšsēdētāja ziņojumu par darbību pārskata periodā;
- noklausās un apstiprina revīzijas komisijas ziņojumu;
- pieņem lēmumus par LPF reorganizāciju vai likvidāciju;
- apstiprina LPF programmu uz Valdes pilnvaru laiku, Statūtus, vai izdara tajos grozījumus;
- ievēl LPF Valdi 19 cilvēku sastāvā, tajā skaitā LPF priekšsēdētāju, kurš vienlaikus ir Valdes priekšsēdētājs, un viņa vietniekus, un divus Valdes locekļus no katra Latvijas reģiona – Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Rīgas;
- apstiprina nolikumu par revīzijas komisiju, ievēl to trīs cilvēku sastāvā uz četriem gadiem;
- pieņem lēmumus par izteiktiem priekšlikumiem un uzdod Valdei tos apkopot un realizēt:
- izskata citus ar LPF darbību saistītus jautājumus.

4.2. LPF Dome ir lēmējinstitūcija LPF kongresu starplaikā.
4.2.1. LPF Domi veido visu dalīborganizāciju deleģēti pārstāvji un LPF Valdes locekļi.
4.2.2. Domes sēdes vada LPF priekšsēdētājs; Dome kontrolē Kongresa lēmumu izpildi, LPF programmas izpildi.
4.2.3. LPF Dome noklausās LPF Valdes pārskatus, informāciju par komisiju darbu.
4.2.4. Dome apstiprina LPF Valdes darbības nolikumu.
4.2.5. Dome ir tiesīga veikt izmaiņas Valdes sastāvā, ievēlēt LPF priekšsēdētāju un tā vietniekus, ja kongresu starplaikā šie amati kļuvuši vakanti.
4.2.6. Domes sēdes sasauc ne retāk kā reizi gada ceturksnī un tās ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse Domes locekļu. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo Domes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

4.3. LPF darbības izpildinstitūcija ir Valde.
4.3.1. Valde organizē LPF darbu saskaņā ar apstiprināto plānu, kongresā pieņemto programmu un nodrošina komisiju darbību.
4.3.2. Valde par savu darbību atskaitās LPF Domei.
4.3.3. Valdes sēdes sasauc priekšsēdētājs vai vairāk kā pēc vienas trešdaļas Valdes locekļu pieprasījuma, ne retāk kā reizi mēnesī, tās ir tiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse locekļu. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošo locekļu skaita: ja ir līdzīgs balsu skaits, izšķirošā balss ir Valdes priekšsēdētājam.

4.4. Revīzijas komisija.
4.4.1. LPF Revīzijas komisija ir patstāvīga institūcija, tā darbojas saskaņā ar Kongresa apstiprinātu nolikumu.
4.4.2. Revīzijas komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, ko ievēl revīzijas komisijas locekļi.
4.4.3. Revīzijas komisija savā darbībā ir neatkarīga un atskaitās tikai Kongresam, bet ne retāk kā vienu reizi gadā veic LPF finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaudi un par rezultātiem sniedz informāciju LPF Valdei un LPF Domei.
4.4.4. Revīzijas komisija pieņem lēmumus ar balsu vairākumu.
4.4.5. Revīzijas komisijas locekļi var piedalīties LPF Valdes sēdēs padomdevēja statusā.

5. LPF ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

5.1. LPF ir neatkarīga un politiskām partijām nepakļauta organizācija, tādēļ tās Valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieki uz ievēlēto pilnvaru laiku pārtrauc darbību politiskajās partijās un to apvienībās.
5.2. LPF Valdes priekšsēdētājs un tā vietnieki bez īpašas pilnvaras pārstāv LPF intereses un viedokli valsts institūcijās, sabiedriskās organizācijās un citās instancēs. Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību kopā vismaz 10 locekļiem.

6. LPF FINANSIĀLĀS UN MANTISKĀS ATTIECĪBAS

6.1. Statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai LPF ir tiesīga veikt saimniecisko darbību „Biedrību un nodibinājumu likuma" noteiktajā kārtībā.
6.2. LPF līdzekļus veido:
- juridisko un fizisko personu brīvprātīgas iemaksas vai ziedojumi, dāvinājumi;
- ienākumi, kas gūti no saimnieciskās darbības;
- līdzekļi, kas gūti subsīdiju vai dotāciju veidā;
- citi ar likumu atļauti ienākumi.
6.3. LPF līdzekļi tiek izlietoti statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
6.4. LPF līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka Valde saskaņā ar likumiem un Kongresā noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šo Statūtu noteikumus.
6.5. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības nedrīkst kalpot kā personīgās peļņas avots, tādēļ nav pieļaujama naudas līdzekļu uzkrājumu sadalīšana starp LPF biedriem.

7. LPF DARBĪBAS IZBEIGŠANA UN LIKVIDĀCIJA

7.1. LPF darbību reorganizē vai izbeidz ar vairāk kā 2/3 Kongresa delegātu lēmumu, ievērojot „Biedrību un nodibinājumu likuma" nosacījumus.
7.2. Par mantiskiem īpašumiem, parādsaistību apmierināšanu, citu pretenziju apmierināšanu lemj Kongresā ievēlētā likvidācijas komisija.
7.3. Likvidācijas komisija par pabeigta darba rezultātiem ziņo likumos noteiktos termiņos attiecīgai valsts reģistra iestādei. Atlikušās mantiskās vērtības komisija nodod tai institūcijai, kuru norādījis pēdējais Kongress.

8. LPF STATUSS

8.1. LPF iegūst juridiskas personas statusu ar tās reģistrācijas dienu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
8.2. Statūtu izmaiņas apstiprinātas LPF 10. Kongresā, Rīgā, 2015.gada 18. maijā.