<-Atpakaļ

Šodien:

Par mums

Latvijas Pensionāru federācijas darbības programma
laika periodam līdz 2023. gadam

Latvijas Pensionāru federācija ir izveidota, lai pārstāvētu pensionāru intereses valsts mērogā, un tās darbības galvenie pamatvirzieni ir pensionāru sociāli ekonomisko interešu un tiesību aizstāvība, sevišķi maznodrošināto pensionāru dzīves līmeņa uzlabošana, kā arī vecākās paaudzes iedzīvotāju aktivitāšu veicināšana valsts un reģionālajos līmeņos.

Laika periodam līdz 2023. gadam Latvijas Pensionāru federācijas galvenie darbības uzdevumi ir:

1. Pensionāru interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana LR Saeimā un tās komisijās, Ministru kabinetā, LR ministrijās un to institūcijās, lai:
• veidotu ilgtspējīgu un sociāli taisnīgu pensiju sistēmu, nodrošinātu pensionāru ienākumu līmeņa paaugstināšanos atbilstoši valsts ekonomiskajai izaugsmei, kā arī nepieļautu pensionāru dzīves līmeņa pazemināšanos;
• sekmētu veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu iegādes pieejamību vecajiem cilvēkiem;
• risinātu jautājumus par atvieglojumu piešķiršanu pensionāriem transportam, sakariem, mājokļa uzturēšanai un nodokļiem;

2. Sadarbības līgumu slēgšana ar valsts institūcijām par sadarbību un atsevišķu funkciju izpildi sabiedrības integrācijai, informēšanai un pensionāru konsultācijām.

3. Piketu, mītiņu, demonstrāciju organizēšana pensionāru interešu aizstāvībai, kā arī piedalīšanās citu NVO organizētajos pasākumos, pārstāvot Latvijas veco cilvēku intereses.

4. Sadarbība ar dažādiem masu medijiem, paužot tajos Latvijas Pensionāru federācijas viedokli.

5. Sadarbības pilnveidošana ar Tiesībsargu, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā arī ar citām organizācijām un uzņēmējiem, kas iestājas par pensionāru interesēm.

6. Sadarbība ar pensionāru organizācijām citās valstīs, dalība starptautiskās senioru organizācijās.

7. Atbalsts pensionāru organizāciju aktivitātēm novados, pilsētās un reģionos.

8. Avīzes "Latvijas Pensionārs" izdošana, mājaslapas www.pensionari.lv uzturēšana.

Latvijas Pensionāru federācija aicina visus Latvijas pensionārus un to organizācijas aktīvi iesaistīties LPF Programmas izpildē.